Източник на изображение: pixabay.com

Отдаване на площи на етажната собственост под наем

Площи от етажната собственост могат да бъдат отдавани за рекламни цели, като това става единствено след свикване на събрание и гласуване от над 50 % от живеещите във входа или сградата. 

Подобни събрания се провеждат както за поставяне на рекламни пана, така и за отдаване на помещения под наем или отдаване на покривното помещение или покривна площ за станции на мобилни оператори.

Поканата за събранието трябва да бъде поставена на входа на сградата, а ако има пано за съобщения – на него, не по-късно от 7 дни преди самото събрание. Управителят уведомява живущите във входа или сградата. Вземането на  решение става с гласуване от присъстващите, като се води протокол с точки, които се обсъждат от присъстващите. Всеки има право да изрази своето мнение и да зададе въпроси по отношение на конкретния казус, а така също да гласува със „за“ или „против“.

По време на общото събрание се избира представител на етажната собственост, който да подписва договорите и да следи срокове, разрешения, нотариални заверки на договорното съдържание и подписите.

За поставяне на реклама на фасадата на сградата, фирмата трябва да има одобрен проект от Дирекция „Архитектура и градоустройство“ и разрешение от главния архитект на града. Фирмата, която иска да постави реклама, не би могла да  получи одобрение за това и всички нужни документи и разрешителни, без да представи решение от Общото събрание на живущите в сградата и без договор за наем с етажната собственост. В случай, че рекламата е светеща, трябва да се получи одобрение и за ел. инсталацията и конструктивната част.

Всичко това е регламентирано в чл. 16 от Закона за управление на етажната собственост:

„ Поставянето на фирми на фасадата на сградата и достъпът до покрива за монтиране на антени, на други уреди или инсталации или за други цели са възможни само след предварително разрешение на председателя на управителния съвет или на управителя. Повредите при поставянето или свалянето им се отстраняват от техните притежатели.“

На Общите събрания се вземат решения и за това за какво ще се използват средствата от наема на покривните пространства на сградата. Тези средства  могат да бъдат част от  фонда за общи разходи по поддръжката на жилищния вход или за финансиране на ремонти на общите части. 

Вашият коментар