Източник на изображението: https://pixabay.com/bg/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-nieuwarchitektuur-928654/

Новости и промени в Закона за управление на етажната собственост

За успешното управление на етажната собственост без съмнение е необходимо да познаваме и прилагаме добре установените правила и в случай, че възникнат проблеми, да знаем към кого да се обърнем за съдействие и успешно разрешаване. 

От 01.04.2016 г. бяха оповестени промени, добавени бяха нови текстове и нови срокове в ЗУЕС. Те са обнародвани в Държавен вестник и с тази статия ще ви запознаем накратко с тях.

Една от съществените промени е свързана с наемането на управител на етажната собственост. Това може да бъде юридическо лице, което не е собственик на обект в сградата и е натоварено с извършването на дейността по поддръжката на жилищния вход. Одобрението дадено лице да осъществява дейността на управител, трябва да стане по време на Общо събрание, на което да присъстват представители на обекти с не по-малко от 67 % от общите части на сградата. Ако този процент не се събере, събранието се отлага за след 1 час и тогава е нужно да присъстват представители на 33 % от общите части на сградата.

Веднъж определен за управител или председател на управителния съвет на входа, управителят е натоварен с отговорности, свързани с поддръжката на жилищния вход, плащането на сметките и събирането на таксите. Ако не изпълнява задълженията си като такъв, управителят подлежи на глоба от 500 до 1000 лв.

Едно от най-трудните задължения на домоуправителя е да събира месечните такси навреме.

Според Закона за етажната собственост, всички живущи са длъжни да заплащат разходите при ремонти, обновяване на входа и сградата, подмяна на общи инсталации, оборудване, а и да отделят средства за фонд „Ремонт и обновяване“ в съответствие с притежаваните от тях идеални части.

Освен промени, в ЗУЕС са добавени нови алинеи. Например в чл. 21 от Закона за етажна собственост се създава ал. 4, която гласи: „При нововъзникнала етажна собственост избор на управителен съвет /управител/ се провежда в 6-месечен срок от въвеждането на сградата в експлоатация.“

За контрол на работата на управителния съвет и в случай на злоупотреби или нарушения, управителят на етажната собственост се наказва с глоби от 800 до 1500 лв., или имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., при установени престъпления и нарушения на закона, ако става въпрос за юридическо лице.

Законът за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост е приет от ХLIIІ Народно събрание на 17 март 2016 г. и подписан от президента Росен Плевнелиев.

Вашият коментар