Източник на изображение: pixabay.com

Провеждане на Общо събрание на етажната собственост

За успешното и законосъобразно провеждане на Общо събрание на етажната собственост има изисквания и особености, които трябва да бъдат спазени.

Те са регламентирани в Закона за управление на етажната собственост и могат да бъдат прочетени от всички заинтересувани в Държавен вестник.

Първото и най-съществено изискване при провеждането на събрание е да присъстват лично или чрез представители най – малко 67%  идеални части от общите части на етажната собственост.

Ако най-малко от 67 % от живущите в сградата присъстват на Общото събрание, то се приема за редовно.

Когато този процент не се е събрал в часа, обявен за начален, събранието се отлага за след 1 час и тогава е нужно да са се събрали 33 %.

Живущите трябва да бъдат уведомени за датата на провеждане на събранието поне 7 календарни дни преди провеждането му.

Според чл. 13, ал. 1 от ЗУЕС съобщението трябва да бъде поставено на видно място на входа на сградата, така че да бъдат информирани възможно повече живущи във входа или сградата. Поканата за събранието трябва да бъде подписана от управителя и лицата, които свикват събранието.

Според нормативните разпоредби на датата, на която се поставя поканата за общо събрание се изготвя и протокол за поставянето й.

В протоколите се изписват трите имена на лицата, които присъстват на Общото събрание и това присъствие се удостоверява с подпис на всеки присъстващ.

Събранието се провежда по предварително обявен дневен ред. По всяка точка от него се провежда гласуване и се отчитат резултатите.

Към протоколът от Общото събрание се прилагат всички документи, които са неразделна част от него.

Решенията за ремонти, подобрения, повишаване на сигурността в жилищния вход или сграда, трябва да бъдат взимани единодушно или с превес на интересите на  мнозинството, над тези на малцинството. Това може да стане единствено чрез законосъобразно проведено Общо събрание от по-голямата част от живущите във входа или сградата.

Вашият коментар